KOOPENBAKKER & ETHIEK

KoopenBakker heeft ethiek hoog in het vaandel staan. En heeft zich daarom verbonden aan de Ethische code van Phoenix Opleidingen te Utrecht. Dit betekent ook dat KoopenBakker verbonden is aan de klachtencommissie die bij deze ethische code hoort. Phoenix Opleidingen is een opleidingsinstituut op het gebied van professionele communicatie.

Bij Phoenix Opleidingen draait ‘ethiek’ om een zelfstandige benadering en menswaardig handelen. In het ambacht van coaching en training is ethisch reflecteren een vereiste tezamen met rekenschap geven van de consequenties van ons handelen.

ETHISCHE CODE

ALGEMEEN

1. Ethische Commissie

De Ethische Commissie bestaat uit vier leden. In de Ethische Commissie zitten tenminste een directielid en een trainer van Phoenix Opleidingen en twee mensen van buiten Phoenix Opleidingen. De Ethische Commissie voorziet zelf in haar samenstelling en vernieuwing.

De Ethische Commissie heeft de volgende taken:

• Het opstellen, publiceren en bewaken van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen ten behoeve van de deelnemers.

• Het instellen en in stand houden van een Klachtencommissie.

• Het stimuleren van bezinning op de relationele ethiek als leerweg voor de leden van de Ethische Code.

2. Klachtencommissie

De Klachtencommissie beoordeelt klachten van cliënten over deelnemers die zich verbonden hebben aan de Ethische Code en klachten van deelnemers aan Phoenix Opleidingen. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Phoenix Opleidingen: www.phoenixopleidingen.nl. De leden van de klachtencommissie zijn niet verbonden aan Phoenix Opleidingen.

3. Ethische Code

De Ethische Code bevat de richtinggevende uitgangspunten die gehanteerd worden door de deelnemers aan de code. Deelnemers aan de Ethische Code zijn:

• Phoenix Opleidingen.

• Opleiders en begeleiders, verbonden aan of handelende uit naam en/of in opdracht van Phoenix Opleidingen.

• (Oud)cursisten die schriftelijk verklaard hebben zich te houden aan en te werken volgens deze code.

UITGANGSPUNTEN

Iedere deelnemer werkt vanuit de vijf volgende uitgangspunten:

Autonomie
Autonomie betreft het vermogen van de mens zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. Autonomie gaat om keuzevrijheid en keuzeverantwoordelijkheid en de spanning daartussen.

Heelheid
Heelheid is de leerweg van het onder ogen komen en leren hanteren van kwetsuren en kwaliteiten en zo stappen te zetten richting herstel.

Identiteit
Identiteit is de ontwikkelweg om te worden wie je in essentie bent en wilt zijn.

Integratie
Integratie is het vermogen om vruchten van het leerproces vorm te geven in verschillende levenscontexten en -situaties.

Zingeving
Zingeving is de zoektocht betekenis te ontdekken in levensgebeurtenissen en zin te geven aan het bestaan.

DE DEELNEMER EN DE CLIËNT: DE BEGELEIDINGSRELATIE

• De begeleider zal zijn of haar kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van het herstel en het welzijn van de cliënt.

• De begeleider maakt een zorgvuldige inschatting van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de leefwereld van de cliënt en stemt zijn begeleiding daarop af. Hij eert in alle aspecten van zijn werk de levensweg van de cliënt.

• De begeleider eerbiedigt de persoonlijke, zowel fysieke als geestelijke, integriteit van de cliënt.

• De begeleider bewaakt zijn plek, rol en taak in de verticale relatie en in het geven en nemen voor de duur van het traject.

• De begeleider kan een cliënt die een beroep doet op zijn begeleiding alleen dienen, als de omstandigheden of de thematiek die spelen dat toelaten.

HET BEGELEIDINGSCONTRACT

• De begeleider sluit met een cliënt een haalbaar leercontract waarin ieders plek, taak en rol op de laag van de inhoud en relatie afgesproken wordt. Beide partijen onderschrijven het contract met de intentie het te volbrengen. Het relatiecontract moet het inhoudelijk contract dienen en moet toetsbaar zijn aan de vijf uitgangspunten waarop deze Ethische Code is gestoeld. Begeleider en cliënt toetsen met enige regelmaat of het contract nog haalbaar is en of het bijstelling behoeft.

• De contractuele relatie eindigt met de beëindiging van het (inhoudelijke en relatie-) contract. Niettemin zijn er professionele verantwoordelijkheden die doorgaan nadat het contract is beëindigd: de begeleider behoudt de overeengekomen vertrouwelijkheid en vermijdt exploitatie van de relatie, op wat voor manier dan ook.

• De begeleider zal alleen dan een contract aangaan of in stand houden, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen de begeleider en de cliënt spelen die het contract in gevaar kunnen brengen.

• De begeleider stemt de gekozen aanpak af op de psychische, fysieke en emotionele draagkracht van de cliënt en aan alles waar de cliënt stabiliteit en houvast aan ontleent.

• De begeleider houdt een degelijke dossiervoering bij van alles wat relevant is voor het begeleidingstraject. De cliënt heeft recht op inzage in dit dossier, met uitzondering van de gegevens die geen betrekking hebben op de cliënt zelf. Verder heeft niemand, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, recht op inzage in het betreffende dossier. De begeleider zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan voor het doel noodzakelijk.

• De begeleider geeft over de cliënt geen informatie aan derden, en wint geen informatie bij derden in, dan met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

• In het aangaan van een contractuele relatie neemt de begeleider de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passende werkomgeving.

• De begeleider zal de cliënt informeren over het feit dat hij of zij deelneemt aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.

• De cliënt mag erop rekenen dat de begeleider gegevens niet langer bewaart, dan voor het doel noodzakelijk.

DE PROFESSIONALITEIT VAN DE BEGELEIDER

• De begeleider zal een zorgvuldige inschatting maken in het vaststellen of hij of zij voldoende geschoold en toegerust is en blijft in de thematiek die de cliënt inbrengt.

• De begeleider zal zich professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen waarbij te denken valt aan opleiding, training, supervisie, nascholing en persoonlijke therapie.

SLOTBEPALING

Deze Ethische Code is voor de eerste maal in werking getreden op 1 augustus 1996 en herzien op 26 februari 1999, oktober 2006, januari en maart 2015, oktober 2017 en april 2022.