ALGEMENE VOORWAARDEN KOOPENBAKKER

A. Voorwaarden offertes coaching en trainingen.

1. Algemeen

 1. KoopenBakker beschouwt degene aan wie hij offerte heeft uitgebracht en die zijn instemming geeft aan de offerte als zijn opdrachtgever.
 2. KoopenBakker stelt zich in de uitvoering van de opdracht onafhankelijk op. Dat wil zeggen dat nevenbelangen van het bedrijf en/of relaties met derden geen rol zullen spelen bij de uitvoering van de opdracht.
 3. KoopenBakker zal zijn kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten voor zijn opdrachtgever. KoopenBakker neemt geen opdrachten aan waarvoor hij zich niet gekwalificeerd acht. Indien op deelterreinen specialistische kennis nodig wordt geacht, zal hiervoor in overleg met de opdrachtgever een oplossing gevonden worden.
 4. KoopenBakker acht zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Indien door overmacht de training of coaching niet kan plaatsvinden, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht.
 5. KoopenBakker zal met kennis en informatie over de organisatie waarvoor hij werkt uiterst zorgvuldig omgaan. Alle zijn of zijn opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door KoopenBakker als vertrouwelijk behandeld worden.
 6. Slechts met toestemming van de opdrachtgever zullen herkenbare gegevens van de organisatie waar KoopenBakker voor werkt naar buiten worden gebracht.
 7. Indien KoopenBakker in opdracht van de opdrachtgever samen met een ander coachings- of trainingsbureau een opdracht uitvoert, wordt van tevoren vastgesteld wat de bijdrage en verantwoordelijkheid is van de onderscheiden bureaus.
 8. Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de opdracht ten opzichte van de offerte zullen schriftelijk tussen de opdrachtgever en KoopenBakker worden vastgelegd.
 9. Indien Koopen Bakker werkt op de locatie van de organisatie waarvoor zij een opdracht uitvoert, worden de voor dit werk redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking gesteld.
 10. Als over de toepassing van voorwaarden tussen opdrachtgever en KoopenBakker een conflict ontstaat kan KoopenBakker de opdracht teruggeven, dan wel de begeleidingsrelatie met de opdrachtgever beëindigen.

2. Betalingsvoorwaarden (individuele) coaching en offertes

 1. KoopenBakker brengt 50% van het offertebedrag vóór aanvang van werkzaamheden in rekening bij de opdrachtgever.
 2. KoopenBakker kan bij individuele coaching ook het bedrag per maand factureren.
 3. Wanneer je niet tijdig betaald komen de incassokosten voor jou of je opdrachtgever.
 4. Voor individuele coaching op een andere locatie dan het kantoor van KoopenBakker, worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.
 5. Het in de offerte genoemde aantal begeleidings- en/of trainingsuren is te beschouwen als een zo goed mogelijke inschatting, gemaakt op het moment van uitbrengen van de offerte. Indien tijdens het begeleidings-/trainingstraject mocht blijken dat de kostenraming zal worden overschreden zal hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats vinden, teneinde te komen tot een herziening van de aanvankelijke kostenraming en/of de werkzaamheden.
 6. Betaling van de declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling na 28 dagen niet is bijgeschreven op de rekening van KoopenBakker, kunnen administratiekosten en de wettelijke rente in worden rekening gebracht.

3. Annuleringsvoorwaarden

 1. Als om welke reden dan ook de schriftelijk overeengekomen opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd met een termijn van:
  1. vier (4) weken of langer voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan KoopenBakker een bedrag van 70% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.
  2. vier (4) weken of een kortere termijn voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan KoopenBakker een bedrag van 100% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.
 2. Een afspraak voor een individueel begeleidingsgesprek kan tot een week tevoren kosteloos wordt geannuleerd. Daarna wordt het gesprek volledig in rekening gebracht.
 3. Ongeacht enige annuleringstermijn is opdrachtgever aan KoopenBakker 100% van de aantoonbaar reeds gemaakte reis-, voorbereidings- en materiaalkosten verschuldigd.
 4. Bovenstaande, zijnde alle voorgaande bepalingen van deze annuleringsregeling, laat onverlet de mogelijkheid tot vordering van integrale schadevergoeding.
 5. In situaties, genoemd onder 1.10 van deze voorwaarden, worden kosten voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht volgens deze annuleringsregeling.

B. Leiderschaps-, bewustwording en bezinningsreizen

1. Intakegesprek

De leiderschaps- en bezinningsreizen verschillen qua zwaarte. Een groot aantal factoren speelt daarbij een rol: de afstanden per dag op de reis, het aantal hoogtemeters dat je per dag aflegt, de begaanbaarheid van de paden, de hoogte waarop je verblijft en de opbouw van de reis.

Om te bepalen of je aan de reis kan deelnemen, zal er met elke deelnemer een intake gesprek plaatsvinden. Ervaring met wandelen, hiken, hoogte en andere elementen worden besproken. De reisleiders hebben veel ervaring met wandelen en hiken. Ook met mensen die niet of nauwelijks (in de bergen of lange afstanden) hebben gewandeld. Bij twijfel kan je contact opnemen. Bij medische klachten wordt aangeraden contact op te nemen met een arts en dat vervolgens te overleggen met KoopenBakker.

Naast het fysieke aspect zal ook de achtergrond van deelname kort worden besproken. In de eerste trainings- en voorbereidingsbijeenkomst zal – indien intake positief verloopt – hier verder op worden ingegaan. We willen goed voorbereid weg.

2. Wat gebeurt er na het intakegesprek

a. Het intakegesprek is positief. In dat geval ontvang je een (digitaal) formulier waar je de benodigde (persoons) gegevens invult en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden KoopenBakker.

b. Uit het intake komt de conclusie dat het niet verstandig is om mee te gaan. De reis is fysiek te zwaar, het programma past niet bij je leerbehoefte, je hebt moeite met de begaanbaarheid van de paden of de reis is te oncomfortabel voor jou. Dit zou zijn weerslag hebben op de groep en het groepsproces. Er zal worden gekeken of er een alternatief is.

3. Reispakket

Bij deelname aan de reis ontvang je van KoopenBakker een paklijst. Het verdient de voorkeur om deze lijst zo snel mogelijk te raadplegen. Met name de verplichte spullen dienen bij elke deelnemer in het bezit te zijn. Indien bij aanvang van de reis de verplichte spullen niet aanwezig zijn dan kan deelname aan de reis worden geweigerd. Dit ter bescherming van jezelf of de groep. 

4. Persoonsgegevens

Wij verzoeken je vriendelijk je eigen persoonsgegevens bij aanmelden goed door te geven. Gebruik de officiële naam die in je paspoort staat. Gebruik – indien van toepassing – altijd je meisjesnaam.

5. Het comfort van de accommodatie

De accommodaties die KoopenBakker voor de reizen gebruikt worden met zorg uitgekozen. Ze zijn over het algemeen goed, maar eenvoudig. Als er gebruik wordt gemaakt van berghutten dan wordt er met meerdere mensen op een kamer geslapen. Dat kan niet anders. Daar is niet veel keuze. Bovendien gaan we terug naar de kern. Dus ook hier gaan we voor de basis. Het is een onderdeel van de reis.

6. Voorkeuren

Heb je voorkeuren, zoals bepaalde voedingswensen, dan raden wij je aan deze direct bij je boeking aan ons door te geven. Wij kunnen helaas geen garantie afgeven voor je voorkeur, maar wij zullen er zorg voor dragen dat je voorkeuren zorgvuldig worden doorgegeven.

7. Heen en terugreis

De vliegtickets en het lokale vervoer naar de locatie wordt door de deelnemer geregeld. KoopenBakker geeft algemeen advies over vliegvelden en lokaal vervoer. Eventueel kunnen transfers verzorgd worden. KoopenBakker geeft de datum, tijdstip en lokatie aan waar wordt verzameld. 

8. Geen kant-en-klare reis, maar maatwerk

Indien je een reis op maat wenst, dan kan je via het contactformulier je wens of vragen bekend maken. Er wordt dan contact met je opgenomen. Voor maatwerk gelden vaak aanvullende voorwaarden.

9. Betalingsvoorwaarden

Nadat de aanmelding is bevestigd ontvang je per e-mail een factuur. Hierop staat de hoogte van de aanbetaling vermeld, namelijk 25% van de reissom. Deze aanbetaling dien je per direct te voldoen. Uiterlijk tien weken voor vertrek moet het restant van de reissom zijn voldaan.

10. Annulering cliënt

Om de continuïteit van het programma voor de deelnemers te waarborgen bedragen de annuleringskosten van boeking- tot vertrekdatum 100%. In het geval een deelnemer door blessure (tijdens de training), een overlijden van een familielid, ernstige ziekte verhinderd is om deel te nemen zal de reis toch doorgang kunnen hebben.

Voor geannuleerde plek biedt KoopenBakker de deelnemer of organisatie steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega. Ook bij deze potentiële deelnemer zal eerst een intake gesprek plaatsvinden. Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens de leiderschapsreis worden niet gecompenseerd.

11. Doorgang van de reizen

KoopenBakker garandeert doorgang van een groepsreis op basis van het minimum aantal definitieve deelnemers. Het minimum aantal deelnemers dat nodig is om vertrek van een reis te garanderen kan per reis verschillen en wordt per reis van te voren aangegeven.

Wanneer deelnemers onverhoopt annuleren op een reeds gegarandeerde reis, kan het voorkomen dat deze reis niet langer het minimum aantal deelnemers heeft. De vertrekgarantie komt dan niet te vervallen. De reis gaat dan gewoon door.

12. Verhindering van coach

Mocht de coach van KoopenBakker door ziekte, een ongeval, een overlijden of een andere reden verhinderd zijn dan zoekt KoopenBakker binnen zijn netwerk van coaching – en outdoorprofessionals voor een geschikte vervanger.

13. Annulering door KoopenBakker

KoopenBakker heeft steeds het recht om een geplande reis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding uit de keren. In dat geval hebben de reeds ingeschreven aanmeldingen het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald.

14. Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer wordt er expliciet op gewezen dat KoopenBakker, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële, lichamelijk letsel als dood), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de opleiding of coaching.
 2. De aansprakelijkheid van KoopenBakker is beperkt tot de hoogte van het cursusbedrag.
 3. KoopenBakker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

15. Verantwoordelijkheden deelnemer

 1. De reisleider(s) hebben allemaal veel ervaringen in de bergen, hiken en wandelen. Ook met deelnemers die niet of nauwelijks in de bergen zijn geweest. Maar elke deelnemer is uiteindelijk individueel verantwoordelijk voor zijn verplaatsing. Afhankelijk van de reis is een redelijk tot goede fysieke conditie vereist.
 2. Een persoonlijke reisbijstands-, of bagageverzekering is niet inbegrepen. Het is verplicht om die af te sluiten. Aan de deelnemer worden de keuze gelaten of hij of zij een annuleringsverzekering afsluit.
 3. Het beëindigen van een buitenlandse opleiding (in afgelegen gebieden) om wille van ontoereikende fysieke capaciteiten is elke dag mogelijk.
 4. Eenvoudige medische problemen kunnen worden opgevangen door de reisleiders.
 5. In geval van ernstige medische problemen en/of ongeval kan vaak enkel door evacuatie per helikopter. Alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.

16. Milieubeleidsverklaring

KoopenBakker is zich bewust welke effect reizen heeft op de natuur. KoopenBakker hecht dan ook grote waarde aan het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. Alle reizen van KoopenBakker worden CO2 gecompenseerd.

Verder staat respect voor de natuur hoog in het vaandel. We laten niets achter in de natuur en proberen zo min mogelijk het leven daar te verstoren.

KoopenBakker – 5 maart 2020